Συμβουλευτική

Η Chr. Marinou & Co παρέχει συμβουλές αναφορικά με όλους τους κανονισμούς που διέπουν τις εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα όσον αφορά στον περί Φόρου Εισοδήματος Νόμου, του Περί Εταιρειών Νόμου και του Νόμου για τα επενδυτικά ταμεία στην Ε.Ε και σε δικαιοδοσίες εκτός ΕΕ.

Η εταιρεία μας, στηρίζει το επιχειρηματικό πνεύμα νέων εταιρειών. Συνεπώς, παρέχουμε συμβουλές στη βάση της καλύτερης πρακτικής της βιομηχανίας και βοηθούμε νέες εταιρείες να αποκτήσουν καλύτερη γνώση της απαιτητικής αγοράς.

 Η βαθιά γνώση της αγοράς και των τάσεων της βιομηχανίας επιτρέπει στην ομάδα της Chr. Marinou&Co να παρέχει συμβουλές με ακρίβεια στους πελάτες της. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να στήσετε την βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε συνδυασμό με την επέκταση της εταιρείας σας, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες μεταβλητές όπως τους νόμους και κανονισμούς των τοπικών αρχών.