Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Η ελεγκτική υπηρεσία είναι η εξέταση της οικονομικής έκθεσης από την ετήσια έκθεση και σκοπός της είναι η δημιουργία γνώμης, κατά πόσο οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην οικονομική έκθεση δίνουν μια πραγματική και δίκαιη  εικόνα ενός οργανισμού, σε μια δεδομένη στιγμή.

Ο έλεγχος αλλάζει γρήγορα εξαιτίας του δυναμισμού ορισμένων βιομηχανιών, τις διάφορες απαιτήσεις των πελατών, της νέας τεχνολογίας που οδηγεί σε μια συνεχή αλλαγή του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Το ελεγκτικό τμήμα της Chr. Marinou & Co προσφέρει ελεγκτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, χάρις του ότι υιοθετούμε τυχόν ρυθμιστικές αλλαγές το συντομότερο δυνατό, ούτως ώστε να μεταφέρουμε τις αλλαγές αυτές αποτελεσματικά στους πελάτες μας. Σήμερα, η αγορά ζητά πιο αποτελεσματικό και έμπιστο έλεγχο. Συνεπώς, μπορούμε να κατανοήσουμε την ανάγκη αυτή. Προσφέρουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας την επάρκεια των διαδικασιών και ότι οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν ακριβείς οικονομικές πληροφορίες στους μετόχους και άλλους σχετικούς χρήστες.

Ο έλεγχος δεν είναι απλώς η συμμόρφωση με τους νόμους και ο έλεγχος των διαδικασιών αλλά επιτρέπει την εις βάθος κατανόηση της μακροχρόνιας επιτυχίας μιας εταιρείας.

Παρέχουμε υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

  • Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων
  • Ιδιωτικές εταιρείες
  • Κανονιστικό και ρυθμιστικό έλεγχο και έκδοση Έκθεσης Ελέγχου αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρείας με τη Χρήση  Των διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Άλλες μη κανονιστικές υπηρεσίες εξακρίβωσης, όπως εργασίες δέουσας επιμέλειας, εξακρίβωση διαδικασιών και ελέγχων, ελεγκτικές υπηρεσίες, αναθεώρηση προϋπολογισμού και άλλες αναθεωρήσεις διοικητικών εκθέσεων.
  • Παρέχουμε βοήθεια σε πελάτες για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων που απαιτούνται από την νομοθεσία προς τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλες ρυθμιστικές αρχές όπως:
  • Γραφείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Τμήμα Φόρου Εισοδήματος
  • Εφόρου Εταιρειών
  • Αρχές του ΦΠΑ