Λογιστική και οικονομική αναφορά

Οι λογιστικές υπηρεσίες είναι κατάλληλες για εταιρείες που προτιμούν να αποφύγουν το κόστος διατήρησης λογιστηρίου και λογιστικού τμήματος εντός της εταιρείας. Συνεπώς, με την ανάθεση της σημαντικής αυτής εργασίας στους επαγγελματίες μας, στην Chr. Marinou & Co, θα διασφαλίσουμε ότι η εταιρεία σας διατηρείται ενημερωμένη αναφορικά με τις αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου.

Ως έμπειρη εταιρεία στην βιομηχανία, γνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας για μια επιτυχημένη επιχείρηση είναι η υψηλή ποιότητα και οι έγκαιρα διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες ούτως ώστε μια εταιρεία ή ένα φυσικό πρόσωπο να μπορεί να λάβει τις κατάλληλες επιχειρηματικές αποφάσεις. Διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας διαθέτουν την τεχνογνωσία και εμπειρία για να φέρουν εις πέρας αυτόν τον στόχο.

Αναγνωρίζουμε ως εταιρεία, την σημασία της ιδιωτικής φύσεως των ευαίσθητων οικονομικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των λογιστικών βιβλίων. Στην κουλτούρα της εταιρείας μας, προσπαθούμε διακαώς να αποφύγουμε κάθε αποκάλυψη ευαίσθητων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

ChrMarinouCo Ltd παρέχει λογιστικές υπηρεσίες σύμφωνα με:

 • Τον Περί Εταιρειών Νόμο,
 • Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (International Financial Reporting Standards (IFRSs).
 • Τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας νόμου (όπου εφαρμόζεται) και

Παρέχουμε υπηρεσίες σε θέματα όπως:

 • Υπηρεσία μισθοδοσίας
 • Κοινωνικές Ασφαλίσεις
 • Προετοιμασία/ υποβολή IR7 στις αρμόδιες αρχές
 • Προετοιμασία ταμειακής ροής και προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία λογιστικής διαχείρισης
 • Προετοιμασία ΦΠΑ και υποβολής κατάστασης ΦΠΑ
 • Προετοιμασία και υποβολή φορολογίας
 • Επίβλεψη του λογιστική τμήματος ενός πελάτη όπου χρειάζεται
 • Συμβουλευτική πελατών για το στήσιμο λογιστικού τμήματος στην επιχείρηση τους
 •  Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (IFRS)