Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κύπρου για τον ΦΠΑ, κάθε υποκείμενο στον φόρο άτομο έχει υποχρέωση να χρεώνει ΦΠΑ στις φορολογητέες παραδόσεις του (εκροές ΦΠΑ) και να αφαιρεί τυχόν επιτρεπόμενο φόρο που καταβάλλεται σε φορολογητέες παραδόσεις (εισροή ΦΠΑ) για προϊόντα ή υπηρεσίες που λαμβάνονται και λογαριασμούς για τα υπόλοιπα, στις υπηρεσίες ΦΠΑ. Εάν η εκροή ΦΠΑ σε μια περίοδο ΦΠΑ υπερβαίνει την συνολική εισροή ΦΠΑ, πρέπει να γίνεται πληρωμή στις Αρχές του ΦΠΑ. Εάν μια εισροή ΦΠΑ υπερβαίνει την εκροή ΦΠΑ, η πλεονάζουσα εισροή ΦΠΑ μεταφέρεται ως πίστωση και αντισταθμίζεται έναντι μελλοντικής εκροής ΦΠΑ.

Η Chr. Marinou Co μπορεί να προσφέρει συμβουλές για τον καλύτερο χειρισμό εισοδήματος και εξόδων στο πλαίσιο της νομοθεσίας ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην Κύπρο. Συνεπώς, η εμπλοκή του ΦΠΑ στις συναλλαγές των εταιρειών λαμβάνεται υπόψη, επειδή βοηθά στον φορολογικό προγραμματισμό ενός Ομίλου Εταιρειών.

Παρέχουμε βοήθεια σε θέματα όπως:

• Εγγραφή εταιρειών στον ΦΠΑ στην Κύπρο

• Λήψη ομαδικής εγγραφής στο ΦΠΑ όπου εφαρμόζεται

• Λήψη απόφασης για ΦΠΑ από τον Έφορο Φορολογίας στην Κύπρο

• Εγγραφή εταιρεία στο σύστημα INTRASTAT

• Διαχείριση πληρωμής των ισχυόντων φόρων

• Εξέταση εταιρειών από το Τμήμα Φορολογίας στην Κύπρο

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα ΦΠΑ για συναλλαγές που γίνονται από εταιρείες/ ομίλους