Φορολογία

Η ομάδα μας μπορεί να χειριστεί όλες τις διάφορες πτυχές της φορολογίας Εταιρειών και φυσικών προσώπων, όπως άμεση και έμμεση φορολογία.

Η φορολογία στην Κύπρο για φυσικά πρόσωπα εφαρμόζεται σε εισόδημα που συσσωρεύεται ή κερδίζεται στην Κύπρο σε παγκόσμιο εισόδημα. Ένα άτομο θεωρείται κάτοικος Κύπρου για φορολογικούς σκοπούς εάν κατοικεί στην Κύπρο για περισσότερες από 183 ημέρες σε κάθε ημερολογιακό έτος. Εάν κάποιος δεν είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, φορολογείται μόνο για εισοδήματα που συσσωρεύονται ή κερδίζονται από πηγές στην Κύπρο.

Μια εταιρεία αναγνωρίζεται ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν ελέγχεται και τυγχάνει διαχείρισης από την Κύπρο. Πέραν τούτου, οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο τακτικά, ούτως ώστε η εταιρεία να αναγνωρίζεται ως φορολογικός κάτοικος.

Συνεπώς, εάν μια εταιρεία τυγχάνει διαχείρισης και ελέγχεται από την Κύπρο, θεωρούμε ότι ο διευθυντής της εταιρείας είναι κάτοικος Κύπρου.

Μπορούμε να κτίσουμε μαζί μια προσεκτική δομή για την επιχείρηση σας. Οι επαγγελματίες του γραφείου μας μπορούν να διαχειριστούν πολλές καταστάσεις που θα βοηθήσουν στην απάμβλυνση του προβλήματος με Κυπριακές και διεθνείς εταιρείες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει απώλεια φορολογικών ελαφρύνσεων στη διαδικασία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, κ. Χρίστος Μαρίνου διαθέτει ευρεία γνώση σε θέματα φορολογίας και εις βάθος γνώσεις και εμπειρίες σε φορολογικά θέματα, σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.

Παρέχουμε βοήθεια στα εξής θέματα:

 • Φόρο κεφαλαιουχικών κερδών
 • Εταιρικό φόρο
 • Διασφάλιση φορολογικής συμμόρφωσης
 • Παροχή συμβουλών σε πελάτες μας για φορολογική ένσταση σε ορισμένα θέματα και βοήθεια για ετοιμασία και κατάθεση της
 •  Εξέταση εταιρειών από το Τμήμα Φορολογίας της Κύπρου
 • Μεταβιβαστικά τέλη
 • Λήψη πιστοποιητικών φορολογικής ενημερότητας για απόδημους υπαλλήλους. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας είναι αναγκαίο έγγραφο για την ανανέωση της άδειας εργασίας στην Κύπρο.
 • Λήψη πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας για φυσικά πρόσωπα και εταιρείες
 • Για διαχειριστικές εκθέσεις
 • Για προσωπική φορολογία που εφαρμόζεται στην Κύπρο στη βάση του κυπριακού φόρου
 • Για έκδοση πιστοποιητικών από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Εγγραφή στον φόρο εισοδήματος
 • Κοινωνικές ασφαλίσεις
 • Σε εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν υπηρεσίες φορολογικής σμμόρφωσης για να διασφαλίσουν ότι όλες οι καταχωρήσεις που απαιτούνται από τον φόρο και την νομοθεσία έγιναν εμπρόθεσμα.